آلمانی بیآموزید با DAA

 

کادمی آلمانی کارمندان (Deutsche Angestellten Akademie) از شما صمیمانه دعوت میکند, در یک فضای دوستانه زبان آلمانی را فرا گیرید.
ما کلاسهای ادغام اجتماعی و کلاسهای سوادآموزی (اداره فدرال برای امور مهاجرت و پناهندگان) را عرضه میکنیم,
که شما آنهارا میتوانید بطور مستقیم با امتحان A2-B1 بپایان برسانید.
شرکت در این کلاسها برای شما اکثراً مجانی میباشد.
علاوه بر آن کلاسهای مختلف آلمانی در سطوح متفاوت را عرضه میکنیم (A1, A2,B1, B2, C1 )
که باعث پیشرفت شما در زندگی خصوصی و شغلی میگردند.
در موارد شغلی تآمین هزینه از طریق بُن آموزشی امکان پذیر میباشد.
بسادگی بما مراجعه کنید و از کار ما اطمینان حاصل کنید.
ما با علاقه بشما مشاوره میدهیم و از دیدن شما خوشحال میگردیم.

 

طرف تماس

Frau Zhe Liang

Telefon:   0351 44087-29
E-Mail:    zhe.liang[at]daa.de

Herr Stefan Redlich

Telefon:   0351 438889-28
E-Mail:     stefan.redlich[at]daa.de